ΕΧΕΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ; ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

+30 210 6466400
ΔΕΥΤ. - ΠΑΡ: 09:00 - 18:00

ΌΡΟΙ ΑΝΆΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΆΣ

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-

ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ

KANGA SERVICES AE - ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

 

 

ΣΚΟΠΟΣ - ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ

Το παρόν συνοδευτικό δελτίο ταχυμεταφοράς (ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ.), αποτελεί εσωτερικό έγγραφο διεκπεραίωσης και διέπεται από τους παρακάτω όρους τους οποίους ο Αποστολέας-Πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση της αποστολής στην KANGA SERVICES AE. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν έχει υπογράψει την σύμβαση συνεργασίας και την αποδοχή των όρων μεταφοράς, δηλώνει ότι αποδέχεται τους όρους ανεπιφύλακτα με την πρώτη ανάθεση εργασίας στην KANGA SERVICES AE.

Για την μεταφορά δεμάτων και εγγράφων μέσω του δικτύου διεκπεραίωσης και των διαδικασιών της KANGA SERVICES AE ο αποστολέα ς συμφωνεί με τους όρους-ρήτρες,οι οποίες αναφέρονται στο παρόν έντυπο καθώς και με τους πάγιους όρους διακίνησης της KANGA SERVICES AE, οι οποίοι ενσωματώνονται στην παρούσα σύμβαση, με ρητή σ’αυτούς αναφορά. Κανένας αντιπρόσωπος,εκπρόσωπος,πράκτορας ή υπάλληλος της KANGA SERVICES AE,ούτε ο αποστολέας δεν έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να άρει τους όρους και τις ρήτρες.

 

Άρθρο 1: Το συνοδευτικό δελτίο ταχυμεταφοράς (ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ) της KANGA SERVICES AE είναι έντυπομηδια - πραγματεύσιμο και ο αποστολέας αναγνωρίζει ότι : συμπληρώθηκε από αυτόν ή από την ΚANGA SERVICES AE και για λογαριασμό του. Ο αποστολέας δηλώνει και αποδέχεται ότι είναι κύριος ή κάτοχος ή εκπρόσωπος του κύριου ή του κατόχου των υπό μεταφορά αγαθών τα οποία περιγράφονται στην μπροστινή σελίδα. Επίσης δηλώνει ότι με το παρόν αποδέχεται τους όρους μεταφοράς της KANGA SERVICES AE τόσο για τον εαυτό του όσο και υπό την ιδιότητα ως εκπροσώπου του κατόχου των υπό μεταφορά αγαθών.

 

Άρθρο 2: Η KANGA SERVICES AE δικαιούται αλλά δεν υποχρεούται να ελέγξει το αντικείμενο το οποίο αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει καθώς επίσης και το δικαίωμα να ανοίξει την συσκευασία και να ελέγξει το περιεχόμενο.

 

Άρθρο 3: Η KANGA SERVICES AE δικαιούται να παρακρατήσει ή να μην παραδώσει μεταφερόμενα αντικείμενα προκειμένου να εξασφαλίσει την αμοιβή της που προκύπτει από την μεταφορά, μέχρι να εξοφληθεί πλήρως.

Η Kanga Services διεκπεραιώνει αποστολές με αγορά ή και αντικαταβολή και με μη έγγραφη εντολή όπως τηλεφωνική ή ηλεκτρονική. Στις περιπτώσεις αυτές ο εντολέας έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αναγραφόμενου στο αποδεικτικό παραλαβής και παράδοσης της Kanga Services S.A ως αποστολέας.

Η Kanga Services δεν υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης στον αποστολέα, παραλήπτη, εντολέα, χρήστη, πελάτη για οποιαδήποτε αποστολή και για οποιαδήποτε αιτία εφόσον δεν έχουν εξοφλήσει κάθε οικονομική υποχρέωση που τυχόν έχουν προς την Kanga Services, εμπρόθεσμα βάσει της προβλεπόμενης μεταξύ τους συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλίστρων. Η Kanga Services δικαιούται να συμψηφίσει τυχόν οφειλές του δικαιούχου με ποσά αποζημίωσης.

 

Άρθρο 4: Ο αποστολέας εγγυάται ότι: 1) Κάθε είδος που αναγράφεται στην μπροστινή σελίδα περιγράφεται σωστά και σύμφωνα με το νόμο. 2) Στο υπό διεκπεραίωση αντικείμενο έχουν σημειωθεί σωστά τα απαιτούμενα σημεία, στοιχεία και διεύθυνση του παραλήπτη .3) Το υπό διεκπεραίωση αντικείμενο έχει συσκευασθεί έτσι, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής διεκπεραίωση του. 4) Η KANGA SERVICES AE έχει το δικαίωμα να διακόψει την διεκπεραίωση κάποιου αντικειμένου όταν κρίνει αυτό ως απαράδεκτο, ή όταν ο αποστολέας για οποιονδήποτε λόγο έδωσε ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία για τη διεκπεραίωση. 5) Ο αποστολέας υποχρεούται στην πληρωμή όλων των εξόδων που προκύπτουν κατά τη διεκπεραίωση, ακόμα και για την επιστροφή ή την αποθήκευση των μεταφερόμενων αντικειμένων.

 

Άρθρο 5: Η KANGA SERVICES AE διεκπεραιώνει αποστολές με χρέωση στον παραλήπτη. Σε περίπτωση άρνησης πληρωμής από τον παραλήπτη για οποιονδήποτε λόγο, για την εξόφληση της KANGA SERVICES AE αναλαμβάνει ο αποστολέας .

 

Άρθρο 6: Ο αποστολέας της αποστολής εγγυάται ότι: Κάθε είδος που αναγράφεται στο ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. της Kanga Services S.A περιγράφεται σωστά και σύμφωνα με το νόμο, ότι έχουν συμπληρωθεί σωστά όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και η πλήρης διεύθυνση του παραλήπτη. Επίσης η υπό διεκπεραίωση αποστολή έχει συσκευαστεί έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά της. Εγγυάται επίσης ότι θα καταβάλει όλα τα τυχόν πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν κατά την διεκπεραίωση, όπως επιστροφή, αποθήκευση, επαναταχυδρόμηση κ.λπ. Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 η ευθύνη της ταχυμεταφορικής επιχείρησης για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά της αποστολής (έγγραφο-αντικείμενο), περιορίζεται στο χαμηλότερο από τα παρακάτω ποσά:Α)μέχρι του ποσού των 40€ για έγγραφα και μέχρι του ποσού των 100€ για αντικείμενα(αποστολές εντός Ελλάδας),ή Β) στο εκάστοτε ισόποσο σε ΕΥΡΩ των 100 δολαρίων ΗΠΑ για διεθνές αποστολές,ή Γ) στο πραγματικό ποσό της απώλειας ή ζημίας που καταβλήθηκε για τα έγγραφα ή το αντικείμενο και με ανώτατο όριο τα ανωτέρω οριζόμενα ποσά,  ή Δ)στην πραγματική αξία(*)εγγράφων ή αντικειμένων,χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η εμπορική χρησιμότητα ή η ιδιαίτερη αξία αυτών για τον αποστολέα,παραλήπτη ή τρίτο πρόσωπο και με ανώτατο όριο τα ανωτέρω οριζόμενα ποσά.

(*)Ως πραγματική αξία νοείται:1)για τα έγγραφα το κόστος προετοιμασίας,αντικατάστασης,αναπαραγωγής ή ανασύνταξης αυτών 2) για τα αντικείμενα, το κόστος επισκευής, αντικατάστασης ή αγοράς αυτών, ως αποδεικνύεται από τα προσκομιζόμενα παραστατικά(στην κατάσταση πού ήταν κατά την παραλαβή),λαμβανομένης της κατά τα παραπάνω κάθε φοράς μικρότερης αξίας.

 

Άρθρο 7: Για αποστολές εντός Ελλάδος προς τις πόλεις όπου η KANGA SERVICES AE δεν διατηρεί υποκαταστήματα ή αντιπροσώπους, η διεκπεραίωση γίνεται μέσω πρακτορείων (Ο.Α ή ΚΤΕΛ). Η ευθύνη μεταφοράς περατώνεται με την παράδοσή τους στα ανάλογα μέσα και την παραλαβή της φορτωτικής του μέσου.

 

Άρθρο 8: Η KANGA SERVICES AE δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημίες ή έμμεσες απώλειες από οποιονδήποτε λόγο και αν επέλθουν. Στις ανωτέρω ζημίες περιλαμβάνονται κάθε απώλεια εισοδήματος, κέρδους, συμφέροντος ή αγοράς.

 

Άρθρο 9: Η KANGA SERVICES AE καταβάλλει κάθε προσπάθεια και προβαίνει σε κάθε ενέργεια για να πετύχει την έγκαιρη επίδοση σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κάθε υπηρεσίας της. Σε καμία όμως περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για καθυστέρηση παραλαβής ή παράδοσης αποστολής ή για απώλεια, ζημία, βλάβη, κακή παράδοση ή μη παράδοση για οποιαδήποτε αιτία λόγω των παρακάτω περιγραφόμενων περιπτώσεων. 1) Λόγω απρόοπτων γεγονότων υπεράνω των ανθρωπίνων αντικειμενικά δυνατοτήτων(δυσμενείς καιρικές συνθήκες,θεομηνία,σεισμός,αργοπορία μεταφορικών μέσων, ατύχημα κ.λπ.)2)Λόγω παραλείψεως ή λανθασμένων οδηγιών του αποστολέα ή του παραλήπτη,εκπροσώπου Τελωνείου, Δημόσιας ή Ταχυδρομικής υπηρεσίας, Αεροπορικής, Ναυτιλιακής, Μεταφορικής εταιρείας ή άλλου νομικού ή φυσικού προσώπου στο οποίο ανατίθεται η διεκπεραίωση της αποστολής από την KANGA SERVICES, 3) Λόγω της φύσης της αποστολής στην οποία μπορεί να επέλθει ειδική βλάβη όπως ηλεκτρική, μαγνητική, ηλεκτρονική, φωτογραφική, τυπογραφική κ.λπ 4) Η συσκευασία των αντικειμένων είναι υποχρέωση του αποστολέα και πρέπει να είναι ανάλογων προδιαγραφών σε σχέση με το μεταφερόμενο αντικείμενο. Η KANGA SERVICES AE ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση ζημιάς λόγω κακής ή ελλιπούς συσκευασίας.

 

Άρθρο 10: Η KANGA SERVICES AE αναλαμβάνει τη μεταφορά εμπορευμάτων με την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από Δελτίο Αποστολής .

 

Άρθρο 11: Κάθε απαίτηση πρέπει να επιδοθεί από τον δικαιούχο εγγράφως στα κεντρικά γραφεία της KANGA SERVICES AE σε διάστημα 20 ημερών από την ημερομηνία ανάθεσης της αποστολής στην KANGA SERVICES AE. Καμία απαίτηση δεν γίνεται δεκτή με την παρέλευση των 20 ημερών.

 

Άρθρο 12: ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ. Η KANGA SERVICES AE δεν αναλαμβάνει την διεκπεραίωση και μεταφορά των παρακάτω αντικειμένων: Εύθραυστα αντικείμενα με ελλιπή ή χωρίς συσκευασία - Μετρητά Χρήματα και συνάλλαγμα - Χρυσό σε ράβδους και Κοσμήματα - Πολύτιμους Λίθους - Βιομηχανικούς Άνθρακες και Διαμάντια - Αρχαιότητες - Έργα Τέχνης - Προσωπική Αλληλογραφία - Λαχεία - Μετοχές - Ομόλογα - Αλλοιώσιμα Τρόφιμα - Γραμματόσημα - Ναρκωτικά - Εκρηκτικά Είδη ή μέρη Οπλισμού - Ζώα - Φυτά - Πορνογραφικό Υλικό - Περιουσιακά Στοιχεία - ή άλλα αντικείμενα που απαγορεύεται από το νόμο και γενικά αντικείμενα που δεν διεκπεραιώνει η Ι.Α.Τ.Α.

 

Άρθρο 13: Σε περίπτωση που η παραλαβή ή η παράδοση της αποστολής γίνει με την χρήση της συσκευής για την λήψη των στοιχείων-δεδομένων παραλαβής και παράδοσης αποστολών(PDA) η ηλεκτρονική υπογραφή αποστολέα ή παραλαβόντα στο PDA επέχει θέση υπογραφής του παρόντος ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ.

 

Άρθρο 14: Σε περίπτωση διαφοράς με τον Καταναλωτή υπάρχει η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών,για κάθε νομική διαφορά η οποία δεν επιλυθεί από την Επιτροπή, αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών, ανεξάρτητα από την προέλευση και τον προορισμό της κάθε αποστολής.

logo--kanga-45-teliko.png

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βιργινίας Μπενάκη 15-17
+30 210 6466400
courier@kanga.gr

Search